Zásady ochrany osobných údajov

Sme veľmi radi, že ste prejavili záujem o stránky eknizky.sk (pressbooks.eknizky.sk). Ochrana osobných údajov je mimoriadne dôležitá a používanie internetových stránok eknizky.sk (pressbooks.eknizky.sk) je možné aj bez uvedenia osobných údajov. Ak však subjekt údajov chce prostredníctvom našich webových stránok používať rozšírené služby, spracovanie niektorých osobných údajov je nevyhnutné.

Osobné údaje nikdy nezverejňujeme tretím stranám a ani ich nepoužívame na odosielanie hromadných e-mailov.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno a e-mailová adresa dotknutej osoby, musí byť vždy v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) a v súlade so špecifickou ochranou údajov pre jednotlivé krajiny. Na stránke nespracúvame osobné údaje používateľov našich služieb inak, ako zákonným spôsobom, poprípade spôsobom, s ktorým používateľ vyslovil súhlas. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by sme radi informovali širokú verejnosť o povahe, rozsahu a účelu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracovávame. Okrem toho sú dotknuté osoby informované prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov o právach, na ktoré majú nárok.

eknizky.sk vykonali množstvo technických opatrení na zaistenie úplnej ochrany osobných údajov spracovaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Avšak internetové prenosy údajov môžu mať v zásade bezpečnostné medzery, takže absolútna ochrana nemusí byť zaručená.

Vymedzenie pojmov.

 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je založené na podmienkach, ktoré používa európsky zákonodarca pri prijímaní všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov by malo byť čitateľné a zrozumiteľné pre širokú verejnosť. Aby sme to zaistili, najprv by sme chceli vysvetliť použitú terminológiu.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov používame okrem iného nasledujúce výrazy:

Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („subjekt údajov“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú osobu.

Subjekt údajov

Subjekt údajov je akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba.

Spracovanie

Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, uchovávanie, vyhľadávanie, používanie, zverejňovanie prostredníctvom prenosu, šírenia, alebo vymazaním.

Oprávnený záujem

Oprávnený záujem tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu. Pokiaľ možno nejaký záujem prevádzkovateľa považovať za oprávnený a za účelom jeho dosiahnutia je potrebné spracovať osobné údaje, tak to môže prevádzkovateľ urobiť.

Obmedzenie spracovania

Obmedzením spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracovanie v budúcnosti.

Profilovanie

Profilovanie znamená akúkoľvek formu automatického spracovania osobných údajov pozostávajúcu z použitia osobných údajov na posúdenie určitých aspektov fyzickej osoby, najmä jej záujmy ohľadom kníh a čítania.

Pseudonymizacia

Pseudonymizácia je spracovávanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje nemožno pripísať konkrétnemu subjektu údajov bez použitia dodatočných informácií.

Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorému sú osobné údaje zverejnené, či už tretia strana alebo nie. Avšak verejné orgány, ktoré môžu dostať osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, sa nepovažujú za príjemcov; spracovanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej správy musí byť v súlade s uplatniteľnými pravidlami na ochranu údajov v súlade s účelmi spracovania.

Tretia strana

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo orgán iný ako subjekt údajov, kontrolór, spracovateľ a osoby, ktoré sú pod priamym vedením prevádzkovateľa alebo spracovateľa oprávnené spracovávať osobné údaje.

Súhlas

Súhlasom dotknutej osoby sú akékoľvek slobodné, špecifické, informované a jednoznačné označenie želaní dotknutej osoby, ktorými sa prostredníctvom vyjadrenia alebo jasného pozitívneho konania vyjadrujú súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Prejsť na začiatok

 
Internetové stránky eknizky.sk používajú cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sú uložené v počítači prostredníctvom internetového prehliadača.

Mnohé internetové stránky a servery používajú súbory cookie. Mnoho súborov cookie obsahuje tzv. ID súboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého môžu byť internetové stránky a servery priradené ku konkrétnemu internetovému prehliadaču v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlíšiť jednotlivé prehliadače dátových objektov od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Špecifický internetový prehliadač možno rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID cookie.

Používaním súborov cookie môže eknizky.sk poskytnúť používateľom tejto webovej stránky viac užívateľsky prívetivých služieb, ktoré by neboli možné bez nastavenia súborov cookie.

Prostredníctvom súboru cookie môžu byť informácie a ponuky na našej stránke optimalizované s ohľadom na používateľa. Súbory cookie umožňujú, ako sme už uviedli, uznať našich používateľov webových stránok. Účelom tohto uznania je uľahčiť používateľom využívanie našich webových stránok. Používateľ webových stránok, ktorý používa súbory cookie, napr. nemusia zadávať prístupové údaje pri každom prístupe na webové stránky, pretože ich prevzala webová stránka a cookie je tak uložená v počítačovom systéme používateľa.

Subjekt údajov môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a preto môže trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Okrem toho už nastavené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých obľúbených internetových prehliadačoch. Ak subjekt údajov deaktivuje nastavenie cookies v používanom internetovom prehliadači, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť úplne použiteľné. Všetky ďalšie informácie a nastavenia nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

Prejsť na začiatok

Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií.

 
Stránky eknizky.sk (pressbooks.eknizky.sk) zhromažďuje rad všeobecných údajov a informácií, keď daná osoba alebo automatizovaný systém vyvolajú webové stránky. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v súboroch denníka servera. Zozbierané môžu byť (1) typy prehliadačov, (2) operačný systém používaný prístupovým systémom, (3) internetová stránka, z ktorej prístupový systém prichádza na naše webové stránky (tzv. Sprostredkovatelia), (4) podstránky (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) akékoľvek iné podobné údaje a ktoré sa môžu použiť v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií nevyvodzuje eknizky.sk žiadne závery o subjekte údajov. Tieto informácie sú potrebné na to, aby sme (1) správne doručili obsah našej webovej stránky, (2) optimalizovali obsah našich webových stránok, (3) zabezpečili dlhodobú životaschopnosť našich informačných technológií a technológií internetových stránok a (4) poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na trestné stíhanie v prípade počítačového útoku, alebo porušenia zákonov Slovenskej Republiky. Preto eknizky.sk analyzuje anonymne štatisticky, zhromaždené údaje a informácie s cieľom zvýšiť ochranu dát a zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov. Anonymné údaje súborov denníka servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých subjektom údajov.

Prejsť na začiatok

Registrácia na našej webovej stránke.

 
Subjekt údajov má možnosť zaregistrovať sa na webovej lokalite prevádzkovateľa s uvedením osobných údajov (prezývka, e-mail). Osobné údaje zadané dotknutou osobou v rozsahu uvedenom v registračnom formulári sa zhromažďujú a uchovávajú výhradne na technické použitie. Údaje používateľa budú spracúvané po celú dobu trvania jeho registrácie na stránke. Ak poskytnete nejaký udaj dobrovoľne vyplnením profilu, tak tieto údaje nikdy nespracovávame a môžete ich kedykoľvek zmeniť, alebo vymazať. V prípade niektorých služieb môžu byť niektoré osobné údaje zverejnené na príslušnej stránke, konkrétnejšie informácie o zverejnení sa nachádzajú v podmienkach poskytovania.

Keď si zaregistrujete účet na našej webovej stránke a prihlásite sa buď na svojom účte Facebook alebo Google, nikdy nezbierame vaše prihlasovacie údaje, vaše meno ani heslo – overenie prihlásenia je vykonávané priamo spoločnosťou Facebook alebo Google. Takisto nedostaneme žiadne informácie o vašich kontaktoch zo sociálnych sietí, alebo o akomkoľvek práve na odoslanie príspevkov do vašej časovej osi.

Registráciou na webovej lokalite prevádzkovateľa je uložená aj IP adresa, ktorú pridelil poskytovateľ internetových služieb (ISP) a ktorá sa používa údajovým subjektom – dátumom a časom registrácie. Ukladanie týchto údajov prebieha na základe skutočnosti, že toto je jediný spôsob, ako zabrániť zneužitiu našich služieb a v prípade potreby vyšetriť spáchané trestné činy. V takomto prípade je ukladanie týchto údajov klasifikované ako oprávnený záujem. Tieto údaje nie sú odovzdané tretím stranám, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť odovzdať údaje, alebo ak prevod slúži na účely trestného stíhania.

Registrované osoby môžu kedykoľvek zmeniť všetky osobné údaje, alebo ich úplne vymazať prihlásením sa pomocou svojho používateľského mena a hesla. Podrobný návod ako zmeniť, alebo vymazať osobne údaje nájdete v našom centre pomoci.

eKnizky.sk musia kedykoľvek poskytnúť ľubovoľnému subjektu údajov informácie o tom, ktoré osobné údaje sú uložené o subjekte údajov. Okrem toho správca údajov opraví alebo vymaže osobné údaje na žiadosť alebo označenie dotknutej osoby, pokiaľ neexistujú žiadne zákonné povinnosti skladovania.

Prejsť na začiatok

Funkcia komentárov, publikovania a diskusného fóra na webovej stránke.

 
eknizky.sk ponúkajú používateľom možnosť zanechať jednotlivé komentáre k jednotlivým knihám, alebo prispievať do diskusného fóra ktoré je na webovej stránke. Eknizky.sk je verejne prístupný portál, prostredníctvom ktorého môžu jeden alebo viacerí autori publikovať svoje knihy, alebo napísať myšlienky v diskusných príspevkoch. Knihy môžu byť zvyčajne komentované tretími stranami.

pressbooks.eknizky.sk ponúkajú možnosť písania, organizovania, exportovania kníh. Všetky tieto údaje sú ukladané len po dobu existencie vašich kníh. Akonáhle odstránite vaše knihy (nástroje → vymazať stránku), všetky údaje sa automaticky vymažú z databázy. Ukladané údaje sú len tie čo vložíte.

Všetky nahrané súbory sú zvyčajne verejne dostupné. Pri nahrávaní kníh sa ukladá aj názov a popis knihy.

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu si môžu potom stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Ak dotknutá osoba zanechá komentár v diskusii, alebo pri knihe zverejnenej na tejto webovej stránke, ukladá sa aj komentár subjektu údajov, ako aj informácie o dátume príspevku a pseudonym užívateľa, ktorý si dotknutá osoba vybrala. Okrem toho je tiež zaznamenaná adresa IP pridelená poskytovateľom údajov subjektu údajov. Toto ukladanie adresy IP je z bezpečnostných dôvodov ak dotknutá osoba porušuje práva tretích strán alebo uverejňuje nelegálny obsah prostredníctvom daného príspevku. Uchovávanie týchto osobných údajov je oprávnený záujem správcu údajov. Tieto zhromaždené osobné údaje nebudú odovzdané tretím stranám, pokiaľ takýto prenos nevyžaduje zákon alebo slúži na účely obhajoby správcu údajov.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Podávanie osobných údajov sa nevyžaduje na prehliadanie našich webových stránok a dôrazne vás vyzývame, aby ste pri styku s našimi čitateľmi v sekciách komentárov neposkytli žiadne osobné adresy, e-maily ani telefónne čísla.

Prejsť na začiatok

Prihlásenie sa na odoberanie komentárov, diskusného fóra a nových kníh.

 
Na stránke eknizky.sk existuje možnosť prihlásenia sa na odoberanie komentátor diskusného fóra ak sa k tomu sami prihlásite a ste prihlásený na stránku eknizky.sk.

Možnosť prihlásiť sa môže byť kedykoľvek ukončená.

Prejsť na začiatok

Rutinné vymazávanie a blokovanie osobných údajov.

 
Osobné údaje dotknutej osoby sa spracovávajú a uchovávajú len počas obdobia, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu uloženia, alebo ak to udelil európsky zákonodarca alebo iní zákonodarcovia v zákonoch alebo predpisoch, na ktoré sa vzťahuje správca k.

Ak sa účel skladovania neuplatňuje alebo ak uplynie lehota na uchovávanie predpísaná európskym zákonodarcom alebo iným príslušným zákonodarcom, osobné údaje sa bežne blokujú alebo vymazávajú v súlade s právnymi požiadavkami.

Prejsť na začiatok

Informácie poskytnuté tretím stranám.

 
Naše webové stránky vám umožňujú uverejňovať informácie s ohľadom na čítanie, kopírovanie, sťahovanie alebo používanie iných informácií.

Príklady zahŕňajú:

 • Posielanie odkazov v našom fóre.
 • Vkladanie komentárov.
 • Kliknutím na ikonu vedľa knihy, komentára s cieľom vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas.
 • Vkladanie a sťahovanie kníh.

Pri odosielaní osobných údajov je na vás, aby ste sa ubezpečili o úrovni ochrany, ktorá by ho mohla používať.
Tieto informácie my konkrétne nepoužívame a nikdy nezverejňujeme tretím stranám.

Akonáhle vaše informácie vstúpia do verejnej domény, nemáme žiadnu kontrolu nad tým, čo s tým môže urobiť akákoľvek tretia strana. Za ich akcie nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Prejsť na začiatok

Práva dotknutej osoby.

 
a) Právo na potvrdenie

Každý subjekt údajov má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, spracúvajú. Ak subjekt údajov nie je registrovaný na stránke a želá si vedieť či sú spracovávané jeho údaje môže sa kedykoľvek obrátiť na mail info@eknizky.sk so žiadosťou o získanie informácii. Pokiaľ je subjekt údajov registrovaný na stránke tak stačí, aby prešiel do svojho profilu a zistil všetky údaje, ktoré máme na stránke o subjekte. Všetky ostatné informácie, ako sa čo spracováva nájdete v ochrane súkromia.

b) Právo na prístup

Každý subjekt údajov má právo na informácie o svojich osobných údajoch uložených kedykoľvek a kópii takýchto informácií. Okrem toho európske smernice a nariadenia udeľujú dotknutej osobe prístup k nasledujúcim informáciám:

 • o účely spracovania;
 • o kategórie príslušných osobných údajov;
 • o príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo budú sprístupnené osobné údaje, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
 • kde to prichádza do úvahy, plánované obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
 • existencia práva požiadať správcu o opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo namietať proti takémuto spracovaniu;
 • existencia práva podať sťažnosť orgánu dohľadu;
 • ak osobné údaje nie sú zhromaždené od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
 • o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj význam a predpokladané následky spracovanie pre dotknutú osobu.

Okrem toho má dotknutá osoba právo získať informácie o tom, či sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. Ak je to tak, dotknutá osoba má právo byť informovaná o vhodných zárukách týkajúcich sa prevodu.

Ak dotknutá osoba chce využiť toto právo na prístup, môže si kedykoľvek pozrieť a stiahnuť všetky osobné údaje vo svojom profile v sekcii nastavenia > export dát, alebo sa kedykoľvek obrátiť na info@eknizky.sk

c) Právo na opravu

Každý subjekt údajov má právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Pri zohľadnení účelu spracovania má dotknutá osoba právo na dokončenie neúplných osobných údajov vrátane poskytnutia doplňujúceho vyhlásenia.

Ak dotknutá osoba chce uplatniť toto právo na opravu, môže postupovať podľa pokynov v centre pomoci a kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť nepresné údaje, alebo sa kedykoľvek obrátiť na info@eknizky.sk

d) Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Každý subjekt údajov má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, bez zbytočného odkladu a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu na základe jedného z týchto dôvodov vymazať osobné údaje, pokiaľ spracovanie nie je potrebné:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.
 • Dotknutá osoba odoberie súhlas, na základe ktorého je spracovanie založené podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR a ak neexistuje iná právna pôda pre spracovanie.
 • Dotknutá osoba namieta voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na spracovanie alebo subjekt údajov, ktorý namieta voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.
 • Osobné údaje boli spracované neoprávnene.

Ak sa uplatňuje jeden z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba si želá vymazanie osobných údajov uložených na eknizky.sk, môže sa kedykoľvek obrátiť na info@eknizky.sk, alebo postupovať podľa návodov v centre pomoci a kedykoľvek vymazať všetky svoje osobné údaje vo svojom profile.

e) Právo na obmedzenie spracovania

Každý subjekt údajov má právo na obmedzenie spracovania, ak sa uplatňuje jedna z týchto podmienok:

 • Presnosť osobných údajov spochybňuje subjekt údajov, a to na obdobie, ktoré umožňuje overiť správnosť osobných údajov.
 • Spracovanie je nezákonné a subjekt údajov sa stavia proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich používania.
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale od dotknutej osoby ich požaduje na zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

f) Právo na prenos dát

Každý subjekt údajov má právo, aby dostal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré boli poskytnuté, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Má právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez prekážok od prevádzkovateľa, ktorému boli poskytnuté osobné údaje, pokiaľ je spracovanie založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) (GDPR) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, pokiaľ spracovanie nie je potrebné na vykonávanie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci udelenej kontrolórovi.

Okrem toho pri výkone svojho práva na prenos údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR má dotknutá osoba právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa do iného, ak je to technicky uskutočniteľné a keď to nie je nepriaznivo ovplyvňujú práva a slobody iných.

Aby si mohol subjekt údajov uplatniť právo na prenos dát stačí, aby prešiel do svojho profilu na nastavenia > export dát a stiahol si všetky údaje v príslušnom formáte.

g) Právo na námietku

Každý subjekt údajov má právo kedykoľvek vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie k spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

eknizky.sk nebudú ďalej spracovávať osobné údaje v prípade námietky, pokiaľ nebudeme môcť preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody dotknutej osoby alebo na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

V prípade, že eknizky.sk spracováva osobné údaje na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú pre takýto marketing. Toto sa vzťahuje na profilovanie v rozsahu, v ktorom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak subjekt údajov namieta voči eknizky.sk na spracovanie na účely priameho marketingu, eknizky.sk už nebude spracúvať osobné údaje na tieto účely.

Subjekt údajov má navyše právo vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 GDPR, ak je spracovanie nevyhnutné na vykonanie úlohy vykonanej z dôvodov verejného záujmu.

V záujme uplatnenia práva na námietku nás môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať na info@eknizky.sk

h) Právo na odstúpenie od súhlasu na ochranu údajov

Každý dotknutý subjekt má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť si právo odobrať súhlas, môže si kedykoľvek vymazať všetky údaje na eknizky.sk a odhlásiť sa, alebo sa obrátiť na info@eknizky.sk

Prejsť na začiatok

Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania Facebooku.

 
Na tejto webovej stránke máme integrované komponenty Facebook.

Facebook je miestom pre spoločenské stretnutia na internete, online komunity, ktorá obyčajne umožňuje používateľom komunikovať a interagovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Spoločnosť Facebook umožňuje používateľom sociálnych sietí zahrnúť vytvorenie súkromných profilov, odovzdávať fotografie a sieť prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Spoločnosť Facebook je spoločnosťou Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty. Ak osoba žije mimo Spojených štátov alebo Kanady, kontrolórom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky do ktorej bola integrovaná zložka Facebook (pluginy na Facebooku), webový prehliadač subjektu údajov automaticky zobrazí príslušnú zložku Facebook z Facebooku prostredníctvom komponentu Facebook. Prehľad všetkých doplnkov Facebooku možno získať na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/. V priebehu tohto technického postupu je Facebook upozornený na to, akú konkrétnu podstránku našich stránok navštívila dotknutá osoba.

Ak je subjekt údajov prihlásený súčasne na Facebooku, Facebook zisťuje pri každej výzve na našej webovej stránke údaje počas celého trvania pobytu na našej internetovej stránke – ktorú konkrétnu podstránku nášho internetu stránku navštívil. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Facebook a súvisia s príslušným účtom Facebooku. Ak subjekt údajov klikne na jedno z tlačidiel Facebook integrovaných do našich webových stránok, napr. tlačidlo „Páči sa“, potom sa služba Facebook zhoduje s týmito údajmi s osobným používateľským účtom Facebooku subjektu údajov a ukladá osobné údaje.

Spoločnosť Facebook dostáva vždy prostredníctvom komponentu Facebook informácie o návšteve webových stránok subjektom údajov vždy, keď sa dotknutá osoba prihlási súčasne na Facebooku v čase výzvy na našu webovú stránku. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či subjekt údajov klikne na komponent Facebook alebo nie.

Ak takýto prenos informácií na Facebook nie je pre dotknutú osobu žiadúci, môže tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu Facebook predtým, než navštívi našu webovú stránku.

Smernica o ochrane údajov publikovaná spoločnosťou Facebook, ktorá je k dispozícii na stránke https://facebook.com/about/privacy/, poskytuje informácie o zbere, spracovaní a používaní osobných údajov spoločnosťou Facebook. Okrem toho sa vysvetľuje, aké možnosti nastavenia ponúka spoločnosť Facebook na ochranu súkromia subjektu údajov. Navyše sú k dispozícii rôzne možnosti konfigurácie, ktoré umožňujú elimináciu prenosu údajov na Facebook. Tieto aplikácie môžu používatelia použiť na odstránenie prenosu údajov na Facebook.

Prejsť na začiatok

Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania služby Google AdSense.

 

Služba Google AdSense je služba online, ktorá umožňuje umiestňovanie reklamy na stránky tretích strán. Služba Google AdSense je založená na algoritme, ktorý vyberá reklamy zobrazované na webových stránkach tretích strán, aby zodpovedali obsahu príslušného webu tretej strany. Služba Google AdSense umožňuje zacielenie používateľov internetu na základe záujmov, ktoré sa implementuje prostredníctvom generovania individuálnych používateľských profilov.

Operačnou spoločnosťou spoločnosti Google je komponent AdSense, ktorý je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.

Účelom komponentu služby Google je integrácia reklám na našich webových stránkach. Služba Google AdSense umiestňuje súbor cookie do systému informačných technológií subjektu údajov. Definícia cookies je vysvetlená v zásadách používania súborov cookie. S nastavením cookie je Alphabet Inc. schopný analyzovať využitie našich webových stránok. Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje Google a do ktorej je integrovaný komponent Google AdSense, internetový prehliadač systému informačnej technológie subjektu údajov automaticky predloží údaje prostredníctvom Komponentu Google AdSense na účely online inzercie a zúčtovania provízií spoločnosti Alphabet Inc. V priebehu tohto technického postupu spoločnosť Alphabet Inc. získala vedomosti o osobných údajoch, ako je IP adresa subjektu údajov, ktorý slúži Alphabet Inc, okrem iného, aby pochopili pôvod návštevníkov a kliknutí a následne vytvorili provízie.

Subjekt údajov môže, ako je uvedené vyššie, zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok kedykoľvek pomocou zodpovedajúcej úpravy používaného webového prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takéto prispôsobenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Alphabet Inc. nastaviť súbor cookie v systéme informačnej technológie subjektu údajov. Okrem toho súbory cookie, ktoré Alphabet Inc. už používa, môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Okrem toho Google AdSense používa takzvané sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika, ktorá je vložená do webových stránok, aby umožnila zaznamenávanie súborov denníka a analýzu súborov denníkov, pomocou ktorých je možné vykonať štatistickú analýzu. Na základe zabudovaných sledovacích pixelov môže spoločnosť Alphabet Inc. určiť, či a kedy bola webová lokalita otvorená subjektom údajov a na ktorých odkazoch dotknutá osoba klikla. Sledovacie pixely slúžia okrem iného na analýzu toku návštevníkov na webových stránkach.

Prostredníctvom služby Google AdSense sú osobné údaje a informácie, ktoré obsahujú aj adresu IP a sú potrebné na zhromažďovanie a účtovanie zobrazovaných reklám, prenášané do spoločnosti Alphabet Inc. v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje budú uložené a spracované v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Alphabet Inc. môže zverejniť zhromaždené osobné údaje prostredníctvom tohto technického postupu tretím stranám.

Služba Google AdSense je ďalej vysvetlená na nasledujúcom odkaze: https://www.google.com/intl/sk/adsense/start/.

Prejsť na začiatok

Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie).

 
Služba Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza je zhromažďovanie, zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného údaje o webových stránkach, z ktorých osoba prišla (takzvaný sprostredkovateľ). Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webovej stránky a na vykonanie analýzy nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Operátorom komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.

Pre webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics používa regulátor aplikáciu „_gat.anonymizeIp“. Prostredníctvom tejto žiadosti spoločnosť Google skráti IP adresu internetového pripojenia subjektu údajov a anonymizuje pri prístupe na naše webové stránky z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu k Dohode o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analýza návštevnosti na našich webových stránkach. Spoločnosť Google využíva zhromaždené údaje a informácie okrem iného na vyhodnotenie používania našich webových stránok a na poskytovanie online prehľadov, ktoré zobrazujú aktivity na našich webových stránkach, a poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania našej internetovej stránky pre nás.

Služba Google Analytics umiestňuje súbor cookie do systému informačných technológií subjektu údajov. Definícia cookies je vysvetlená v zásadách používania súborov cookie. S nastavením súboru cookie umožňuje spoločnosti Google analyzovať používanie našich webových stránok.

Súbor cookie slúži na ukladanie osobných údajov, ako napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup vykonaný, a frekvenciu návštev na našich webových stránkach subjektom údajov. Pri každej návšteve našej internetovej stránky sa osobné údaje vrátane IP adresy prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, odošlú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.

Subjekt údajov môže, ako je uvedené vyššie, zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok kedykoľvek pomocou zodpovedajúcej úpravy používaného webového prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takáto úprava použitého internetového prehliadača by tiež zabránila tomu, aby služba Google Analytics nastavila súbor cookie v systéme informačnej technológie subjektu údajov. Okrem toho súbory cookie, ktoré už používa služba Google Analytics, môžu byť kedykoľvek odstránené prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Subjekt údajov má navyše možnosť vzniesť námietky voči zbieraniu údajov generovaných službou Google Analytics, ktoré súvisia s používaním týchto webových stránok, ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google. Z tohto dôvodu si musí subjekt údajov stiahnuť doplnok prehliadača https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainštalovať ho. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že všetky údaje a informácie o návštevách internetových stránok sa nemajú preniesť do služby Google Analytics.

Inštalácia doplnkov prehliadača sa považuje za námietku spoločnosti Google. Ak je informačný systém subjektu údajov neskôr odstránený, naformátovaný alebo novo nainštalovaný, subjekt údajov musí znova nainštalovať doplnky prehliadača, aby zakázal službu Google Analytics. Ak bol doplnok prehliadača odinštalovaný subjektom údajov alebo akoukoľvek inou osobou, ktorá je pripísateľná ich sfére kompetencií alebo je vypnutá, je možné vykonať opätovnú inštaláciu alebo opätovnú aktiváciu doplnkov prehliadača.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google možno získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/. html. Služba Google Analytics je ďalej vysvetlená na nasledujúcej adrese https://www.google.com/analytics/.

Prejsť na začiatok

Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania služby Twitter.

 
Twitter je verejne prístupná mikroblogová služba, na ktorej môžu používatelia publikovať a šíriť takzvané „tweety“, napr. krátke správy, ktoré sú obmedzené na 140 znakov. Tieto krátke správy sú k dispozícii pre všetkých, vrátane tých, ktorí nie sú prihlásení do služby Twitter. Tieto tweety sa zobrazujú takzvaným sledovateľom príslušného používateľa. Nasledujúcimi ďalšími používateľmi Twitteru, ktorí sledujú tweety používateľa. Navyše, Twitter vám umožňuje osloviť široké publikum prostredníctvom hashtagov, odkazov alebo retweetov.

Prevádzkovateľom spoločnosti Twitter je spoločnosť Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SPOJENÉ ŠTÁTY.

Pri každej výzve na jednu z jednotlivých stránok na ktorej je integrovaná zložka služby Twitter (tlačidlo Twitter), sa automaticky vyzve internetový prehliadač subjektu údajov stiahnuť zobrazenie príslušnej zložky služby Twitter v službe Twitter. Ďalšie informácie o tlačidlách Twitter nájdete na stránke https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V priebehu tohto technického postupu spoločnosť Twitter získala vedomosti o tom, akú konkrétnu podstránku našej webovej stránky navštívila dotknutá osoba. Účelom integrácie komponentu Twitter je retransmisia obsahu tejto webovej stránky, ktorá umožní používateľom predstaviť túto webovú stránku digitálnemu svetu a zvýšiť počet našich návštevníkov.

Ak je subjekt údajov prihlásený súčasne na Twitteri, Twitter rozpozná pri každom vyvolaní na našej webovej stránke subjektom údajov a počas celého trvania pobytu na našej internetovej stránke, ktorá konkrétna podstránka našej internetovej stránky bola navštívená dotknutou osobou. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Twitter a súvisia s príslušným účtom Twitter. Ak dotknutá osoba klikne na jedno z tlačidiel Twitter, ktoré sú integrované na našich webových stránkach, Twitter pridelí tieto informácie osobnému používateľskému účtu služby Twitter pre subjekt údajov a uloží osobné údaje.

Twitter dostáva informácie prostredníctvom komponentu Twitter, ktoré dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, za predpokladu, že dotknutá osoba je prihlásená na stránkach Twitter v čase výzvy na naše webové stránky. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či osoba klikne na komponent Twitter alebo nie.

Ak takýto prenos informácií na stránku Twitter nie je pre dotknutú osobu žiadúci, môže tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu Twitter predtým, ako navštívi našu webovú stránku.

Príslušné ustanovenia o ochrane údajov v službe Twitter môžu byť prístupné na stránke https://twitter.com/privacy?lang=en.

Prejsť na začiatok

Právny základ pre spracovanie.

 
Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba dotknutá, ako je napríklad odoslanie nového hesla, upozornenia, alebo na poskytnutie akejkoľvek inej služby, spracovanie je na základe článku 6 ods. 1 písm. b GDPR. To isté platí pre také operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonávanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok týkajúcich sa našich služieb, alebo dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Prejsť na začiatok

Existencia automatizovaného rozhodovania.

 
Ako zodpovedná stránka nepoužívame automatické rozhodovanie alebo profilovanie.

Prejsť na začiatok

Prijatie týchto podmienok.

 
Predpokladáme, že všetci návštevníci našej webovej stránky si starostlivo prečítali tento dokument a súhlasili s jeho obsahom. Prehlasujem, že ak mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním mojich osobných údajov. Ak niekto nesúhlasí s týmito zásadami ochrany osobných údajov, mal by sa zdržať používania nášho webu. Vyhradzujeme si právo zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov podľa potreby. Pokračovanie v používaní webových stránok po tom, ako ste boli informovaný o akýchkoľvek zmenách týchto podmienok, znamená prijatie revidovanej politiky ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou podmienok používania.

Prejsť na začiatok