Inkognito – Veselohra v piatich obrazoch

Témou diela je kritika malomešťanov, ktorí podliehajú odnárodňovaniu (od slovenského národa) a maďarizácií.