Gramatika a lexikon češtiny

Tento text je prvním dílem příručky primárně určené pro studenty bohemistiky navštěvující přednášku Gramatika a lexikon češtiny. Není záměrně organizován jako učebnice, protože nemá ambici popsat to, co je to gramatika a co je to slovník a jaké mechanismy zajišťují, že dohromady tvoří gramatika a slovník celek, kterému lze (v jednom modelu jazyka, který bude i naším modelem, viz dále) říkat jazyková schopnost nebo jazyková kompetence. Neklade si ani za cíl být úvodem do gramatické teorie zvoleného modelu jazyka, i když skoro každý úvod do teorie gramatiky usilující o poznání, jak je organizována jazyková schopnost, obsahuje „povinně“ na začátku v zásadě stejné (ale podrobnější) charakteristiky jazyka a jazykovědy, jaké jsou za začátku této příručky.