Cestou do Emauz

Približne 500 zaujímavých prednášok k nedeliam a ku sviatkom svätých. Veľmi obsiahle dielo. Ku každej nedeli niekoľko prednášok.