Značka: Prevencia

DROGY HIV/AIDS

drogy 1

Prevencia tzv. sociálnopatalogických javov a výchova k pozitívnym medziľudským vzťahom a zdravému životnému štýlu sa stáva jedným z prioritných zameraní a ak-tuálnym cieľom pôsobenia v našej spoločnosti. Verejnosť si začína uvedomovať celý komplex problémov s nimi súvisiacich a nutnosť prispieť k ich eliminácii. Uvádzame základné medicínske aspekty a informácie o HIV/AIDS – charakteristi-ku vírusu HIV…